Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing:

ALGEMENE VOORWAARDEN INSTITUUT VOOR CODEPENDENTIE (IVC) HEIDI SCHOUTEN PSYCHODYNAMISCHE THERAPIE & OPLEIDINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HEIDI SCHOUTEN PSYCHODYNAMISCHE THERAPIE & OPLEIDINGEN (hierna te noemen de opdrachtnemer) en een opdrachtgever.

1. ALGEMEEN

1.1. De opdrachtnemer heeft als doel de opdrachtgever te helpen bij het halen van een doelstelling en/of resultaat. Dit doet de opdrachtnemer door middel van training, coaching, teambegeleiding of door het vervullen van een procesmatige opdracht. Gezien de aard van de werkzaamheden kan het bereiken van het resultaat niet gegarandeerd worden.

1.2. De opdrachtnemer verplicht zich tot het uitvoeren van de werkzaamheden naar beste kunnen, inzicht en vermogen.

1.3. Het auteursrecht op alles dat door de opdrachtnemer geproduceerd wordt berust uitsluitend bij opdrachtnemer tenzij anders overeengekomen en gecommuniceerd.

1.4. De door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat alle gefactureerde bedragen, die opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, volledig zijn voldaan.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

2.1 Alle offertes van het Instituut voor Codependentie zijn vrijblijvend tot dat de overeenkomst wordt gesloten. De overeenkomst tussen het Instituut voor Codependentie en de deelnemer wordt gesloten door het sturen van een bevestiging per mail door opdrachtnemer aan de deelnemer. Aanmelding door de deelnemer kan zowel telefonisch als schriftelijk. Ook kan een opdracht tot stand komen via een door Opdrachtgever getekende Opdracht tot Dienstverlening die door opdrachtnemer is opgesteld.

2.2. De opdrachtgever en/of de deelnemer stelt de benodigde informatie, tijd, medewerking etcetera beschikbaar die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Voorstellen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.

2.3. De opdrachtnemer brengt het voorstel en/of de opdracht uit met daarin onder meer een overzicht van de traject kosten. De geldigheid van een voorstel en/of de opdracht bedraagt 1 week. Indien opdrachtgever het voorstel en/of de opdracht accepteert kan hij dit bevestigen door het voorstel of de opdracht rechtmatig te ondertekenen en aan opdrachtnemer terug te geven/sturen. Ook volstaat een bevestiging van het voorstel per e-mail waarin opdrachtgever aangeeft het traject welke genoemd is in de opdracht te willen starten.

2.4. Indien er oriëntatiewerkzaamheden zijn opgenomen in een offerte, zijn deze kosten ook verschuldigd bij het niet verlenen van de uiteindelijke opdracht, tenzij anders is overeengekomen.

2.5. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdracht uitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer de benodigde aanpassingen doen

indien mogelijk. Wanneer een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zullen de hierbij behorende kosten in rekening worden gebracht. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot minderwerk, zal er geen restitutie plaatsvinden. Wel kan een opdracht duur in overleg worden verlengd, bijvoorbeeld bij uitstel van sessies of een tijdelijke onderbreking van het traject.

3. ANNULERING

3.1. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer kunnen de overeenkomst beëindigen. Het moment van de beëindiging wordt in overleg vastgesteld en schriftelijk bevestigd.

Een eerste (intake) gesprek kan uitsluitend uiterlijk 48 uur voor aanvang van de sessie worden geannuleerd. Binnen deze termijn is cliënt gehouden aan het betalen van het uurtarief a 110,00.

3.2 Kosteloos omboeken naar deelname op een andere startdatum van het traject, een workshop of een programma van het instituut, is eenmalig mogelijk tot twee weken voor aanvang van het event. Elke volgende keer of binnen 2 weken voor aanvang van de training dat deelnemer wenst om te boeken naar een andere therapie datum is de deelnemer een bedrag van 125,= administratiekosten verschuldigd. De betalingsplicht voor het volledige factuurbedrag komt hiermee niet te vervallen.

3.3. Worden de werkzaamheden door de opdrachtgever beëindigd dan: a) blijven de reeds gezonden declaraties verschuldigd;

b) blijft, als dit gebeurt binnen 6 weken (30 werkdagen) vóór aanvang van de werkzaamheden, de helft (1/2) van de opdracht som door de opdrachtgever verschuldigd;

c) blijft, als dit gebeurt binnen 4 weken (20 werkdagen) vóór aanvang van de werkzaamheden, de hele opdracht som door de opdrachtgever verschuldigd. Kosteloos annuleren is uitsluitend schriftelijk (per post of email) mogelijk tot vier weken vóór aanvang van het traject, workshop of een programma. Dit is NIET van toepassing als u uw afspraak binnen 28 dagen voor aanvang van de training /coaching heeft verzet.

d) blijft, als dit gebeurt na aanvang van de eerste sessie van de opdracht, de volledige opdracht som door de opdrachtgever verschuldigd;

e) zijn alle externe kosten die door opdrachtnemer zijn gemaakt (bijvoorbeeld bij een gereserveerde accommodatie of training locatie) door de opdrachtgever verschuldigd.

f) Opdrachtnemer houdt zich het recht om een workshop of jaarprogramma bij niet voldoende deelnemers tot 2 werkdagen tevoren te annuleren of te verplaatsen. Het eventueel reeds betaalde bedrag wordt bij annuleren door opdrachtnemer binnen 14 dagen teruggestort of de deelnemer zal in overleg worden verplaatst naar een andere trainingsdatum.

4. OPEN INSCHRIJVINGEN

4.1 Bij open inschrijvingen geldt er een bedenktermijn 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos worden geannuleerd. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt géén bedenkttijd. De bedenktermijn vervalt indien het eerste leermoment heeft plaatsgevonden.

4.2 Opleidingen hebben hun eigen programma’s, doorlooptijd, kosten en voorwaarden. Op het moment van aanmelden verklaart de opdrachtgever hiermee bekend te zijn. 4.2. De opdrachtgever draagt zorg voor de juiste informatie omtrent deelnemers en factuuradres.


4.3. In overleg met opdrachtgever heeft opdrachtnemer het recht om de inhoud, het cursusmateriaal, de locatie en de data van uitvoering te wijzigen. Voor de daarmee gepaard gaande kosten en/of schaden is de opdrachtnemer niet aansprakelijk.

4.4. De deelnamekosten worden direct na aanmelding gedeclareerd. Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding moeten de kosten zijn voldaan.

4.5. Annulering (schriftelijk) kan tot maximaal 60 dagen voor aanvang van de opleiding. De kosten bedragen in dat geval eenmalig 397,50 inclusief BTW. Wordt de opleiding binnen 14 dagen na aanmelding geannuleerd, dan zijn er geen annuleringskosten verschuldigd.

Wordt er geannuleerd binnen 60 dagen voor aanvang van de opleiding dan zijn de volgende deelnamekosten verschuldigd:

Tot 60 dagen: de aanbetaling a 397,50
Tussen 60 en 40 dagen: de aanbetaling + 10 % van de resterende opleidingskosten Tussen 40 dagen en 30 dagen: de aanbetaling plus 25 % van de resterende opleidingskosten
Tussen 30 dagen en 15 dagen: de aanbetaling + 50 % van de resterende opleidingskosten Tussen 15 dagen en de aanvang van de opleiding: 100 % van de opleidingskosten

4.6. Het gebruikte studiemateriaal mag worden behouden. Het intellectuele eigendomsrecht van de cursusinhoud en -concepten als mede het auteursrecht op materialen berust uitsluitend bij opdrachtnemer.

5. BETALINGEN & TARIEVEN

5.1. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door opdrachtgever is aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

Na aanmelding voor een opleiding / training / traject ontvangt opdrachtnemer  een factuur met een aanbetaling van 10% van het totale bedrag.
Het restant dient te zijn voldaan uiterlijk 30 dagen voor de start van het traject, de training of de opleiding. Ook hiervoor ontvangt de opdrachtnemer een factuur.  Bij aanmelding binnen 30 dagen voor aanvang van de opleiding / training / traject ontvang opdrachtnemer een factuur voor het volledige bedrag.

Indien de opdrachtgever in gebreke van betaling blijft dan is een rente van 1% per 4 weken

verschuldigd en daarbij 25,- administratiekosten zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien opdrachtgever na sommatie nalatig blijft in het nakomen van zijn betalingsverplichtingen is hij bovendien gehouden aan opdrachtnemer alle schade te vergoeden die het gevolg is daarvan. Indien betaling niet tijdig plaats vindt kan opdrachtnemer de vordering incasseren en de uitvoering van de opdracht opschorten.

5.2. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om per 1 januari en per 1 juli de tarieven aan te passen.

5.3. De afspraken m.b.t. de tarieven van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verleend zijn vast. Vervolgwerkzaamheden vinden plaats tegen de op dat moment geldende tarieven.

5.4. Reis- en verblijfskosten worden separaat aan opdrachtgever in rekening gebracht. De wijze van berekening van reiskosten staan vermeld in de offerte en de verblijfkosten worden berekend op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

5.5. Op de totale kosten wordt het geldende BTW-tarief in rekening gebracht als mede eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

5.6. Declaraties worden door opdrachtgever goedgekeurd door betaling of als niet binnen 14 dagen schriftelijk wordt gereageerd.

5.7. De kosten, zowel in als buiten rechte veroorzaakt aan opdrachtnemer door bedoelde nalatigheid om tijdig te betalen, zijn voor rekening van opdrachtgever. De ten laste van opdrachtgever komende buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de openstaande vordering.

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

6.1. Modellen, technieken, instrumenten etcetera die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en

blijven eigendom van de opdrachtnemer.

6.2. Openbaarmaking kan derhalve alleen plaats vinden na het krijgen van toestemming van de opdrachtnemer.

6.3. De opdrachtgever heeft recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, indien passend binnen het doel van de opdracht.

6.4. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Met betrekking tot de uitgebrachte adviezen kan de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk worden

gesteld voor de uitvoering en de gevolgen daarvan.

7.2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan eigendommen van opdrachtgever, deelnemer(s) en derden noch voor stagnatie- of gevolgschade.

8. VERTROUWELIJKHEID

8.1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

8.2. De opdrachtgever zal zonder toestemming van de opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.